Start

Presentation

Arbetsutskottet

Kyrkohistoriska dagen

Medlemskap

Skriftserier

UppsatsprisKYRKOHISTORISK
ÅRSSKRIFTKyrkohistoriska Föreningen – Skriftserier

SKRIFTER UTGIVNA AV SVENSKA KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN
Publications of the Swedish Society of Church History
Skrifter, Ny följd (New Series).

Editores:
59- Oloph Bexell
51-58 Ruth Franzén
42-50 Harry Lenhammar
31-41 Ingun Montgomery
11-30 Sven Göransson
1-10 Gunnar Westin


De senare volymerna i serien finns alltjämt till salu och kan beställas genom bokhandeln.

Hittills har följande volymer utkommit. (English summaries are in brackets. Deutsche Zusammenfassungen sind eingeklammert.)


72. Klas Hansson, Fältpräster i det svenska försvaret. Organisation, principer och konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900. 2016.

71. Kyrkan och idrotten under 2000 år. Red. av Alexander Mauritz & Martin Nykvist. 2015.

70. Vid hans sida. Den svenska prästfrun under 250 år — ideal och verklighet. Red. av Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling. 2015.

69. Urban Claesson, Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689-1713. Pietism, program och praktik. (Crisis and Christianization. Olof Ekman's struggle to restore Christianity by the Great Copper Mountain 1689-1713. Pietism, program and practice.) 2015.

68. Torbjörn Aronsson, Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning fram till ca 1895. (Church Politics of a Lutheran High-Church Circle in Sweden 1875-95.) 2014.

67. Joel Halldorf, Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. (Of the World? Emil Gustafson, Modernity, and Evangelicalism.) 2012.

66. Harry Lenhammar, Swedenborgaren Tybeck – den avsatte prästen. 2011.

65. Press, pietism och lokalkyrka. Kyrkohistoriska föreläsningar vid ett symposium med anledning av Harry Lenhammars 80-årsdag jämte dennes bibliografi utgivna av Oloph Bexell. 2011.

64. Joh. Lindblom, Från Askeby till Uppsala. Minnen ur mitt liv utgivna med inledning och kommentarer av Oloph Bexell. 2011.

63. Björn Ryman, Brobyggarkyrka. Svenska kyrkans engagemang i utrikesfrågor. (Bridge Builder. Church of Sweden's Engagement in Foreign Affairs.) 2010.

62. Staffan Runestam, Biskoparna och kriget. Kyrkliga aktioner under Andra världskriget med särskild hänsyn till Arvid Runestams insats. (The Bishops and the War. Action by the Church of Sweden during the Second World War with special Reference to the Role of Arvid Runestam.) 2009.

61. Karl Axel Lundqvist, Från prästvälde till lekmannastyre. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skelleftebygden 1875-1923 speglat i riksperspektivet. [From Clerical domination to Lay rule. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS (The Swedish Evangelical Mission) as i lay movement within the Church of Sweden in the Skellefteå area 1875-1923, seen in a national perspective.) 2008.

60. Ruth Franzén, Ruth Rouse among Students. Her Pioneering in Global, Missiological and Ecumenical Perspectives. 2008.

59. Björn Svärd, Med sikte på reform. Ett studium av förståelsens funktioner i Emanuel Linderholms kyrkohistorieskrivning samt jämförelser med Sven Göranssons trosinterpretation. (Aiming at Reform. A Study of the function of preconceptions in Emanuel Linderholm's Church history output and comparisions with Sven Göranssons's faith interpretation.) 2007.

58. Cecilia Wejryd, Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003. 2005.

57. Sven Thidevall, Folkkyrkans tid. Församlingsinstruktionerna berättar. 2005.

56. Sven Thidevall, När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt perspektiv. 2003.

55. Björn Svärd, Tron i ett kyrkohistoriskt författarskap. Exemplet Sven Göransson. (Faith in Church History authorship. Sven Göransson as Example.) 2003.

54. Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 1840-talets Sverige. (The Book burning Lay readers. Erik Jansson and the Erikjansonists in Sweden during the 1840's .) 2002.

53. Sven Thidevall, Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. (The Theology of the Folk Church. The Struggle over National Identity. The Fate of a Folk Church Reform Programme in Sweden 1928-1932.) 2000.

52. Kyrkohistorisk årsskrift 1900–2000. Register utarbetat av Ragnar Norrman. 2000.

51. Kjell O. Lejon, Gravhällarna i Uppsala domkyrka – och människorna under dem. Ett stycke kultur- och kyrkohistoria. 1996.

50. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället. En studie kring tidningen Dagen 1964–1974. 1996.

49. Olaus Petri – den mångsidige svenske reformatorn. Utg. av Carl F. Hallencreutz och Sven-Ola Lindeberg 1994.

48. Harry Lenhammar, Genom tusen år. Huvudlinjer i Nordens kyrkohistoria. 1993.

47. Gunnar Appelqvist, Luthersk samverkan i nazismens skugga. Sverige och Lutherakademien i Sondershausen 1932–1945. (Lutherische Zusammenwirkung in Schatte des Nazismus. Schweden und die Lutherakademie in Sondershausen 1932-1945.) 1993.

46. Tore Nyberg, Birgittinsk festgåva. Studier om Heliga Birgitta och Birgittinorden. 1991.

45. Ingmar Gustafsson, Fred och försvar i frikyrkligt perspektiv 1900–1921. Debatten inom Svenska Missionsförbundet. (Peace and Defence in a Free Church perspective 1900-1921. The Debate within the Mission Covenant Church in Sweden.) 1987.

44. Björn Svärd, Väckelsen i lokalsamhället. Individ, förening, församling i Kumla 1865–1905. (Die Entweckungsbewegung in der örtlichen Gesellschaft. Individuum, Vereinigung, Gemeinde in Kumla, Schweden, 1865-1905.) 1987.

43. Carl-Eber Olivestam, Idé och politik II. De politiska partierna – skolan och ideologin mellan två skolreformer 1950–1962. (The Political Parties - School and Ideology between two educational Reforms in Sweden 1950-1962.) 1986.

42. Ragnar Norrman, »På det övriga prästerskapets bekostnad». Den utökade tjänsteårsberäkningen i Sverige i författningar, debatt och praxis 1809–1850. [At the Expence of the other Clergy." The Multiplication of Years of Clerical service in Sweden in Statues, Debates and Practice from 1809 to 1850.] 1986.

41. Harald Wejryd, Från konventikel och väckelse till friförsamling och denomination. En skildring av Den fria missionens i Finland uppkomst och utveckling fram till 1890. (From Conventicle and Revival to free Congregation and Denomination. A description of the origin and development of the Free mission in Finland up to 1890.) 1984.

40. Hjalti Hugason, Bessastadaskolan. Ett försök till prästskola på Island 1805–1846. (The Bessastada school, Bessastadhaskóli. Ein Versuch zu Pfarrerschule in Island 1805-1846.) 1983.

39. Lars Samuelsson, Väckelsens vägar. Pingströrelsens framväxt i Lycksele och Arvidsjaur socknar fram till ca 1940. (The Paths of the Revival. The growth of the Pentecostal movement in the Lycksele and Arvidsjaur parishes, Sweden, up to about 1940.) 1983.

38. Anders Bäckström, Religion som yrke. En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut. (Religion as occupation. A study of the background and role conception of Swedish ordinands at the end of the 1970s.) 1983.

37. Kyrkohistorisk årsskrift 1900–1980. Systematiskt register utarbetat av Ragnar Norrman. 1983.

36. Karl Axel Lundqvist, EFS i demokratins tidevarv. Utvecklingen som inomkyrklig rörelse 1918–1927. (The Swedish evangelical mission society in the age of democracy. Its development as a movement within the Church of Sweden 1918-1927.) 1982.

35. Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén. (Perspectives in the History of Homiletics. Studies in Honour of Åke Andrén.) 1982.

34. Birgitta Rengmyr, Personlighetens sakrament. Lydia Wahlströms författarskap och tänkande i religiösa och kyrkliga frågor 1900–1925. (The sacrament of personality. Lydia Wahlström's writings and reflections on religious and ecclesiastical issues from 1900-1925.) 1982.

33. Sven Hansson, Uppsalateologerna och Svenska kyrkan 1840–1855. (The Uppsala theologians and the Church of Sweden in 1840-1855.) 1980.

32. Erik Esking, John Bunyan i Sverige under 250 år 1727–1977. (John Bunyan in Sweden during 250 years.) 1980.

31. Henry Wiklund, Predikant Pastor Präst. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens samfundsproblematik 1940–1972. (Preacher – clergyman. The Swedish evangelical mission society and its denominational problem 1940-1972 1979.

30. The Church in a Changing Society. Conflict – reconciliation or Adjustment? Proceedings of the CIHEC-Conference in Uppsala 1977. 1978.

29. Lennart Tegborg, Församlingsförnyelse i Svenska kyrkan. Svensk kyrkohistoria från fem utsiktspunkter från 1878 till nutid. 1975.

28. Alvin Isberg, Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873–1943. (Schwedische Mission und kirchliche Tätigkeit in Estland 1873-1943.) 1975.

27. Carl-Eber Olivestam, Idé och politik. De politiska partierna – skolan och kristendomen. En studie i svensk skolpolitik under 1940-talet. (The political parties - school and Christianity. A study of educational politics in Sweden during the 1940's.) 1977.

26. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen och tidningen Dagen. Från sekt till kristet samhälle 1907–63. (The pentecostalist movement and the newspaper ‘Dagen’ in Sweden from sect to Christian society, 1907-63 1977.

25. Karl Axel Lundquist, Organisation och bekännelse. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska kyrkan 1890–1911. (Organization and confession. The Swedish evangelical mission society and the Church of Sweden in 1890-1911.) 1977.

24. Religion och kyrka i 1930-talets sociala kris. Anföranden och rapporter vid Nordiska kyrkohistorikermötet i Uppsala 1974. Red. av Ragnar Norrman. 1976.

23. Harry Nyberg, Från väckelsemiljö till kyrkomedvetande i kyrkokris. En studie i Nils Lövgrens utveckling 1852–1896/98. (From Revivalism to Church Consciousness in Church Crisis. A Study of Nils Lövgren's Development 1852-1896/98.) 1975.

22. Per Erik Gustafsson, Hans Henrik von Essen på Tidaholm. Högreståndsväckelse och socialt ansvar i ett begynnande industrisamhälle. (Baron Hans Henrik von Essen of Tidaholm. Upper-class revival and social responsibility at the early stage of an industrial town in Sweden.) 1974

21. Birgitta och hennes tid. Red. av Sven Göransson. 1973.

20. Sven Göransson, Kyrkan och världskrigen. 1972.

19. Från reformation till enhetssträvanden. Forskningshistorisk översikt från Kyrkohistoria institutionen i Uppsala 1956-1970. 1970

18. Sven Göransson, Kyrkohistorisk orientering. 1970.

17. Från Ansgar till radiokyrkan. 1970

16. Ingemar Björck, Tradition och förnyelse. Pastorat och präster i Visby stift 1800-1920. En strukturstudie. (Tradition and Renewal. The Structure of the Diociese of Visby, Sweden, and of its clergymen during the years 1800-1920.) 1967.

15. Från gammallutherdom till nyprotestantism. Studier tillägnade Hilding Pleijel. 1965.

14. Theodor Freeman, Pehr Säve och Johan Niclas Cramér. Studier i den religiösa rationalismen i Visby stift. (Pehr Säve and Johan Niclas Cramér. Studies in Religious Rationalism in the Diociese of Visby, Sweden.)1965.

13. Sven Göransson, Folkrepresentation och kyrka 1809-1847. (Volksräpresentation und Kirche in Schweden 1809-1847.) 1959.

12. Arne Palmqvist, Die römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781. II. Das apostolische Vikariat 1820-1873. 1958

11. Sven Göransson, Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. (Die Auflösung der europäischen Konfessionspolitik in den Jahren 1654-1660.) 1956

10. Tore Heldtander, Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden. Tiden före kyrkolagen 1686. (Die Bestezung geistlicher Stellen in Schweden während der Großmachtszeit. Die Zeit vor dem Kirchengesetz von 1686.) 1955.

9. Martin Gidlund, Kyrka och väckelse i Härnösands stift från 1840-talet till omkring 1880. (Church and Revival in the Diociese of Härnösand, Sweden, from the 1840’s until c. 1880.) 1955

8. Arne Palmqvist, Die römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781. I. Das apostolische Vikariat 1783-1820. 1954.

7. Allan Sandewall, Separatismen i övre Norrland efter 1855. (Church separation in Upper Norrland, Sweden, after 1855.) 1954.

6. Henrik Gladh, Lars Vilhelm Henschen och religionsfrihetsfrågan till 1853. 1953.

5. Sven Göransson, Den synkretistiska striden i Sverige 1660-1664. (Der synkretistische Streit in Schweden 1660-1664.) 1952.

4. Allan Sandewall, Separatismen i övre Norrland 1820-1855. (Church separation in Upper Norrland, Sweden, 1820-1855.) 1952.

3. Sven Göransson, De svenska studieresorna och den religiösa kontrollen. Från reformationen till frihetstiden. 1951.

2. Sverker Ölander, Anton Niklas Sundberg intill ärkebiskopstiden. (Anton Niklas Sundberg until his period as Swedish Archbishop.) 1951.

1. Sven Göransson, Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660. (Orthodoxie und Synkretismus in Schweden 1647-1660.) 1950


Skrifter. [Äldre serien].

I Kyrkohistorisk årsskrift utg. årligen sedan 1901.

II:1 Biskop J. Rudbeckius’ kyrkio-stadgar för Wästerås stift, utg. av Herman Lundström. 1900

II:2 Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan utg. av Jaakko Gummerus. 1901-1902

II:3. Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång samlade och utg. av Herman Lundström. Första serien. Synodalakter från Uppsala ärkestift 1526-1800. 1903-1908

II:4 Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång samlade och utg. av Herman Lundström. Andra serien. Strängnäs stift 1-3. 1909-1911

III:1 Olof Wallquists själfbiografiska anteckningar utg. av Josef Helander. 1900

III:2 Biskop A.O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne i urval utg. av Josef Helander. 1901.

IV:1 Ärkebiskop Abrahams räfst utg. av O. Holmström. 1901-1902.

IV:2 Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432 samt striden därom mellan konung Erik och svenska kyrkan utg. av Algot Lindblom. 1903


Serie II-IV är avslutade.